Hertelendy Imre

1792 - 1880

Hertelendy Imre, született: Vindornyalak, 1794. november 04.

1829-ben jegyző,

1834. május 04-én Kehidán kelt levelében, a zalavári konvent előtt bevallást tesz, mely szerint Mihályfán birtokot vett, s hogy ezt kifizethesse, a felső-kustáni határban Öreg-hegy és Papucs-hegy nevű szőlőhegyi fordulatokban lévő mintegy 17 akó egynéhány iczére menő szabott hegyvámot és valamelyes kilenczedet, melyeket atyja végrendeletében hagyott reá, 2200 rhen frt-ért Déák Antalnak eladta.

1837 – 1843. Zalában főszolgabíró,

1845-ben táblabíró.

Birtokos volt Vindornyalakon, Pokon, Mihályfán és Karmacson. A családi szájhagyomány fenntartotta róla, hogy négyes fogaton ment Bécsbe, valahányszor felesége csokoládét kívánt enni. Ilyen finom nyalánkságot abban az időben csak ott lehetett beszerezni. Amelyik ló útközben elpusztult, ahelyett vett mindjárt másikat. Nem lehetetlen, hogy ez tényleg megtörtént, mert valóság az, hogy költekező ember volt, nagy gavallér. Festetich Taszilónak és Györgynek – a Georgikon alapítójának – kebelbarátja. Sokszor megfordultak egymásnál Keszthelyen és Vindornylakon. A könnyelmű életmód és nagy urak barátságának eredménye az lett, hogy vagyona csődbe jutott, úgy hogy 1846. február 23-án "értékére nézve megbukott" s a zalaegerszegi törvényszék elrendelte javainak összeírását. Az összes érték kitett 152880 ftr 15 kr-t. Hitelezői a Zala-megyei törvényszék előtt 1846. június 02-án tették folyamatba a csődpert. A felsőbb fórumokon történt felülvizsgálatok után a végrehajtással a sümegi járásbíróságot bízták meg. Az árverés 1852. május 05-én volt. A vindornylaki 669 4/8hold jószágot 35652 pfrton vette meg Hertelendy Kálmán, mint Osterhuber Magdolna és fia László meghatalmazottja, ki egy frttal ígért többet a kikiáltási árnál. A Vindornyafok határában fekvő 31 holdat Dongó Ferencz, Mailinger Ádám, Némrth Ferenz és Verrasztó János lakosok vették meg. A karmacsi határban fekvő úgynevezett Bika Malmot Kránitz József karmacsi plébánosnak adták át, mint a legtöbbet ígérőnek. "A mihályfai 120 holdat tevő birtok 6020 pfrt becsárban kikiáltatván, Leszner Bernát, Stern Bernát Mayer Jakab által egy társaságban 6022 pfrt-ért megtartatott, és minthogy a kitűzött feltételek szerint foglalót nem adtak, még aznap estve, a midőn ezen most nevezettek eltávoztak, Hertelendy Antónia Bessenyey Ernőné asszonyság ősiségi jogánál fogva, ezen egész birtokot maga és férje részére a fentebbi árban megtartani és átadni kívánta, a kiknek is, mint Hertelendy Imre gyermekeinek és ezen jószághoz, mint ősiségi joggal bíróknak átadatott, hivatalosan értesíttetvén erről a három izraelita vevők. .A négy falu határában fekvő ősi birtok így szétesett, szerencse, hogy a vindornyalaki részt a feleség, mihályfait pedig leánya megmentette. Ennek következménye azonban az lett, hogy a rokonok kívánságára férj és felségnek szakítaniuk kellett egymással. Különválva éltek, Oszterhuber Magdolna Vindornyalakon, Imre pedig eleinte egy jó barátjánál. Később Keszthelyen telepedett le, hol még inkább süllyedt s nagy szűkös anyagi viszonyok között tengette életét.

1858-ban családjától kilenc pontban különféle pénzeket és tárgyakat követel. Ezekre László fia írásban válaszol. Ebben apját csak "követelő úrnak" nevezi. De jellemző a válasz 2. és 3. pontja, melyben "120 darab anyabirkát, darabját 3 pengőfortjával s ezeknek nyolc évekre – évenkint 60

pengőfortjával - általa meghatározott haszonvételi jövedelmet követel részére megtéríttetni…" A követelés jogtalanságának kifejtése után a válasz ezeket írja: "… követelő úr nem átallja magát ártatlan családját ily aljas tettekkel háborgatni! Ha tehát birkákat keres, keresse fel hová tette, de magát lelkiismeretében tisztán érző családjának hagyjon békét…! A negyedik pont így hangzik:"Becses ezüstjét, lovait, borait, kocsiit és házi bútorait, melyek a vindornyalaki háznál maradtak s szerinte 2000 pengőforintot érnek, követeli – ezen pontra megjegyeztetik, hogy követelő úr az összeíráson maga is jelen lévén, ha voltak azon holmik, miket átaljában említ, miért nem íratta fel, ha több volt azt csak maga vitte el, mert a consoriptio mutatta, ezzel is csak magát jellemzi, hiszen vagyoni állapota felfedezéséről a megyei törvényszék előtt hit alatt is ki lőn kérdezve – most jut eszébe tizenkét évek elforgása után szerencsétlenné tett családját holmi rágalmazó aljas tettekért a világ elé állítani? – elégedjen meg követelő úr azzal, amiket családja irányában már az életben elkövetett." Úgy látszik a viszony Imre és családja között egészen elmérgesedett, az érintkezés teljesen megszűnt. Keszthelyen nagy elhagyatottságban halt meg 1880. október 27-én, s csak halála után került vissza Vindornyalakra

Oszterhuber Magdolna az általa birtokolt összes ingó és ingatlan javak felosztására nézve örököseivel 1871. szeptember 22-én Vindornyalakon osztályos egyességet köt. Osztály alá esik 1655 hold és 15 hold szőlő, mely terület következőleg osztatik fel:

  1. Néhai Hertelendy László örökösei a laki csődtömegbeli birtokból 1/6 részt, mint köteles részt, azaz nyolcvannégy holdat és az Oszterhuber-féle öröklött birtokból ötven holdat, összesen 134 holdat kapnak.

  2. Néhai Hertelendy Rozália örökösei a laki csődtömegbeli birtokból kapnak százhatvannyolc holdat, az Oszterhuber-féle öröklőt ötven holdat, összesen tehát kettőszáz-tizennyolc holdat.

  3. Hertelendy Antónia ugyanakkorát kap mint a (2.sz) alatt Rozália.

  1. Oszterhuber Magdolna magának megtart nyolcvanöt holdat. –Ezt később Mihályfán, 1882. május 03-án klt végrendeletében Bessenyey Irén és Rózára, mint unokáira hagyta. A szőlőbirtokból Rozália örökösei öt holdat, Lászlóé tíz holdat kapnak166.

Hertelendy Imréné Nyírlaki Oszterhuber Magdolna, született Sümeg, 1797. január 01. (Oszterhuber Mihály -született 1766. meghalt 1807. február 13. - és Forintosházi Forintos Magdolna leánya).

Házasságot kötöttek; Sümeg, 1817. március 15.

...