Hertelendy György 

1721 - 1780

Zala megyei szolgabíró

Hertelendy György, született: 1721. meghalt Vindornyalak, 1780. július 01.

Sajnos nem tudjuk, hogy szülei után Vindornyalakon kívül mely birtokok szállottak reá, de az bizonyos, hogy ősei örökét nagyban gyarapította. Tíz faluban vett birtokokat, de tizennégy helység határában feküdtek ingatlanai.

1755-ben szántói lakosok a vindornyalaki szántóföldekből akartak foglalni. Ez ellen természetesen tiltakozik.

1756-ban a Nemes famíliától megveszi Köveskál, Szepezd, Sóstó, Sásd birtokokat 800 forintért.

1759. május 05-én Csiszár Imre és Varga Julianna birtokrészeit vásárolja meg Vindornyalakon, Fokon, Keresztúron és Karmacson.

1759. május 22-én megveszi Csiszár István birtokrészeit ugyanezen négy községben.

1771. október 13.-án Szakonyi György stb. Köveskúton lévő birtokrészüket örökbe átadják neki.

1771. október 21-én Szakonyi Anna Köveskúton lévő birtokrészeit átruházza Hertelendy Györgyre. Azonban ugyanezen év december 13-án Demeteri Sándor és Köveskúti Zsuzsanna ezen átadásnak ellene mondanak.

1773. május 11-én Katona György Kis-Béke Karmacson lévő kúriájának és a hozzá tartozó birtokrészeknek megszerzésével gyarapítja vagyonát.

1773. június 08-án megveszi Horváth Mózesnek Felső-Kustánban lévő birtokrészeit

1773. november 20-án Szentgyörgyön (Somogy megye) laki Simon Márton, stb. Kis-Karmancson, Vindornyafokon, Keresztúron és Köveskúton lévő birtokrészei mennek át, vétel útján, tulajdonába.

1774. december 01-én Szakonyi István Fokon és Karmacson lévő birtokrészeit szerzi meg

1776. január 30-án Szakonyi Anna – Döbröczönyi Mihályné – vindornyafoki, kiskarmacsi és keresztúri, szeptember 19-én pedig Szakonyi Katalin – Németh Györgyné – vindornyafoki és keresztúri birtokrészeit adja el neki.

1775-ben osztozik öccsével a kustáni földeken. Az említetteken kívül még Mihályfán, Sümegen, Gógánfán voltak birtokai. Karmacson, Fokon, Mihályfán, Tördemiczen bérbe adott házai, korcsmái, vízi és szárazmalmai voltak.

Nem csak vagyonszerző, de jó katolikus is lehetett, mert 1762-ben a pozsonyi "Mária Szíve" Társulat tagjai között szerepel.

1756 – 1757, 1762–ben Zala megye szolgabírája.

1757. szeptember 18-án a megye részéről részt vesz a zalavári hiteles hely visszaállításában.

1766- április 26-án, Hertelendy Zsigmond, ifj. András, Gábor, idősebb András, István, Ilona – Lengyel Jánosné -, Pál, József, Ádám, Mihály, ifj. György, Nemes Ferencz – mint néhai nejétől Hertelendy Katalintól született leányának törvényes gyámja – egyetemlegesen teljhatalmú megbízottjuknak és ügyvédüknek vallják. Ez a megbízás ugyan rokoni részről történt, mégis a belé helyezett bizalom és tisztelet jele.

1766. április 29-én Keszthely lakossága fellázad az elöljáróság ellen. Az akkori főispán – Forintos Gábor – rendelete értelmében a vizsgálatot teljesítő főbíró Hertelendy György volt, ki a lázadókat elítélte, s a földesúr -gróf Festetich Kristóf - által megválasztott bírót és elöljárót állásaikba visszahelyezte.

1766-ban Albert szász herceg - Litvánia és Lengyelország fejedelmének, mint Magyarország királyi helytartójának - a zalavári konventhez intézett megkereső parancsa, Hertelendy György részére.

1768. december 28-án Hertelendy Julianna, férjét Koczkás Andrást és Hertelendy Györgyöt, teljhatalmú megbízottjának és ügyvédjének vallja.

1771. április 20-án Farkas Anna, néhai Hertelendy Mihály özvegye, továbbá Hertelendy Anna és főtisztelendő Hertelendy Mihály, Györgyöt és Imrét törvényes meghatalmazottjának vallja. meghalt Vindornyalak, 1780. július 01.

Felsége Forintosházi Forintos Julianna 1782. április 14-én még él (112) Forintos Zsigmond és Keményegerszegi Kemény Orsolya leánya.

Gyermekeik Rozália, József, Gáspár, Judit, György és Mihály. Ezekről ágazik tovább a család éspedig, Józseftől terjed a torontáli, Györgytől a vindornyalaki, Mihálytól a lesenczetomaji ág

..